EL | EN
                                                           
 

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

                                                       
 


 

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Εσωτερικού Κανονισμού του Δ.Π.Μ.Σ. όπου αναφέρεται:

Ο αριθμός των εισακτέων ΜΦ που θα εγγράφονται κάθε χρόνο ορίζεται σε τριάντα (30) κατ' ανώτατο όριο.  Σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 2 του Ν. 4957/2022 ο ανώτατος αριθμός εισακτέων με δικαίωμα δωρεάν φοίτησης είναι εννέα (9). Τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων δωρεάν φοίτησης περιγράφονται στο άρθρο 86, παρ. 4 του Ν. 4957/2022. Η αίτηση για δωρεάν φοίτηση υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ (άρθρο 86, παρ. 3, Ν. 4957/2022) και σε χρονικό διάστημα που ορίζει το ίδιο το Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με σχετική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Π.Θ.

Προκήρυξη Θέσεων

Η Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την έναρξη των μαθημάτων, σχετικής ανακοίνωσης προς τους ενδιαφερομένους υποψηφίους, όπου και προσδιορίζονται τα απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοεπιχειρείν», η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, ο γενικός τρόπος αξιολόγησης υποψηφίων και η διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Δ.Π.Μ.Σ. και διατίθενται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ..

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με συνάφεια γνωστικού αντικειμένου. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Σύμφωνα με το άρθρο 304 του Ν. 4957/2022 η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., η οποία και αναλαμβάνει να εξετάζει τις αιτήσεις με βάση τα κριτήρια του Ν. 4957/2022, χωρίς αυτές να συνοδεύονται από πράξη αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Εφόσον ο τίτλος σπουδών από αλλοδαπό Πανεπιστήμιο περιλαμβάνεται στον κατάλογο του ΔΟΑΤΑΠ, η Γραμματεία του ΠΜΣ οφείλει να ζητήσει Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αποκλείονται αιτήσεις στις οποίες ως τόπος σπουδών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.. σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας, ύστερα από απόφαση της Ε.Π.Σ.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

 1. Αίτηση Συμμετοχής (παρέχεται από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.).
 2. Αναλυτικό  βιογραφικό  σημείωμα  (φόρμα  βιογραφικού  παρέχεται  από  τη  Γραμματεία  και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.).
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 4. Αναλυτική Βαθμολογία.
 5. Επιστημονικές   δημοσιεύσεις,   διακρίσεις,   αποδεικτικά   επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 8. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας. H επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται με ένα από τους παρακάτω τρόπους:
 • Τίτλο    σπουδών     από    Εκπαιδευτικό   Ίδρυμα     αγγλόφωνης      χώρας ή          αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών
 • Πιστοποιητικό First Certificate in English
 • Πιστοποιητικό  Toefl  με  βαθμολογία  τουλάχιστον  500  μόρια  (ή  300  με  το  νέο  τρόπο αξιολόγησης)
 • Πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 6,5 και άνω
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2)

 Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη Ε.Π.Σ. ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα.

9     Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.

10  Δύο συστατικές επιστολές

 Κριτήρια επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Η διαδικασία επιλογής των ΜΦ συνεκτιμά τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. και την απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης από την Επιτροπή Επιλογής που ορίζεται από την Σ.Ε.

Αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής σε τρεις φάσεις:

 Α' Φάση:

Έλεγχος δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων.

 Β' Φάση:

Στις φάσεις Β και Γ η Σ.Ε. σε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Επιλογής των υποψηφίων, αξιολογεί και προκρίνει τους υποψήφιους. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων γίνεται σε κλίμακα από 0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος πιστώνεται με συγκεκριμένο αριθμό μορίων με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Γενικός βαθμός πτυχίου x 1,5 (έως 15 μόρια)
 • Αναγνωρισμένη  επαγγελματική  εμπειρία  η  οποία  αποδεικνύεται  με  πιστοποιητικά  ή βεβαιώσεις (Δημόσιου) Ασφαλιστικού Φορέα. Έτη εργασίας x 1 (έως 20 μόρια)
 • Συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος (έως 10 μόρια)
 • Εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας στον πρώτο κύκλο σπουδών (10 μόρια)
 • Επιπρόσθετα προσόντα (έως 15 μόρια σε όσους έχουν δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά).

  Γ ’ Φάση:

Για την επιλογή των υποψηφίων στο Δ.Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται σχετική προφορική συνέντευξη (έως 30 μόρια) από επιτροπή που ορίζεται από την Σ.Ε. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης συνεκτιμάται για την επιλογή τους στο Δ.Π.Μ.Σ..

Η προφορική συνέντευξη αποβλέπει:

 • Στη   διαπίστωση   της   γενικής   επιστημονικής   κατάρτισης   του   υποψηφίου   και   της καταλληλότητας του για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. Βιοεπιχειρείν.
 • Στην επισήμανση ειδικών προσόντων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου.
 • Στον  εντοπισμό  των  δυσκολιών  που  πιθανόν  να  έχει  ο  υποψήφιος  για  την  ανελλιπή παρακολούθηση των μαθημάτων και των λοιπών υποχρεώσεων του Δ.Π.Μ.Σ..

 Διαδικασία επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Η Επιτροπή Επιλογής αφού παραλάβει από τη Γραμματεία τον πίνακα των υποψηφίων, ελέγχει τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και συντάσσει τον τελικό πίνακα υποψηφίων. Μετά την ανάρτηση του πίνακα των υποψηφίων ΜΦ ορίζεται η ημερομηνία των προφορικών συνεντεύξεων. Η υψηλότερη βαθμολογία που μπορεί να πάρει υποψήφιος με τα παραπάνω κριτήρια (Φάσεις 1 και 2) είναι 70 μόρια. Η συνολική βαθμολογία μετά και την ολοκλήρωση της Φάσης 3, μπορεί να φθάσει τα 100 μόρια.

Με βάση το σύνολο της βαθμολογίας που έχει συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος, η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει αξιολογικό  πίνακα  των  υποψηφίων. Στον  αξιολογικό  πίνακα συμπεριλαμβάνονται, με σειρά επιτυχίας, όλοι οι υποψήφιοι και εμφανίζονται οι επιτυχόντες. Στη συνέχεια οι πίνακες αυτοί διαβιβάζονται στη Σ.Ε.. προς έλεγχο και υποβολή τους στην Ε.Π.Σ. του Δ.Π.Μ.Σ. προς έγκριση. Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο αριθμό μορίων, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών εάν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο Δ.Π.Μ.Σ., αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας.

Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας μπορεί να γίνει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι συγκεκριμένη, κρίνεται τελεσίδικα από την Ε.Π.Σ. του Δ.Π.Μ.Σ.

Οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ.

 

 

 

 

       

Πρόγραμμα Σπουδών

Προσκλήσεις Υποβολής

Αίτηση και Έντυπα

Διδάσκοντες

 

 

 Εγγραφείτε στο newsletter

για να λαμβάνετε νέα

 

 
        Γραμματεία ΔΠΜΣ Βιοεπιχειρείν

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Βασ.Κωνσταντίνου 48

Αθήνα 11635

+30 210 7273735

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.