EL | EN
                                                           
 

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

                                                       
 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/9/2019

 

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (μέσω e-mail στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) ή ταχυδρομικά στην Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. Βιοεπιχειρείν, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα) μέχρι 22 Σεπτεμβρίου 2019:

1. Αίτηση Συμμετοχής (βρίσκεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (πρότυπη φόρμα βιογραφικού βρίσκεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.).

3. Δύο συστατικές επιστολές (μέσω e-mail στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. απευθείας από τους συντάκτες τους)

Οι συνεντεύξεις υποψηφίων θα διεξαχθούν τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου 2019 και στην περίπτωση που η αίτησή τους γίνει δεκτή, για την εγγραφή τους θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

 

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας, ύστερα από απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι εφόσον γίνουν δεκτοί είναι:

1.  Αίτηση Εγγραφής (στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Βιοεπιχειρείν).

2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ.

3.  Αναλυτική Βαθμολογία.

4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).

5.  Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

6.  Επικυρωμένη φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

7.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας. H επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

 • Tίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών.
 • Πιστοποιητικό First Certificate in English.
 • Πιστοποιητικό Toefl με βαθμολογία τουλάχιστον 500 μόρια (ή 300 με το νέο τρόπο αξιολόγησης).
 • Πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 6,5 και άνω.
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2).
 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη ΕΔΕ ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα.

8.  Δύο φωτογραφίες τ. ταυτότητας.

Κριτήρια επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Η διαδικασία επιλογής των Μ.Φ. συνεκτιμά τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. και την απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής σε τρεις φάσεις:

Α' Φάση:

Έλεγχος δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων.

Β' Φάση:

Η βαθμολόγηση των κριτηρίων γίνεται σε κλίμακα από 0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος πιστώνεται με συγκεκριμένο αριθμό μορίων. Η Ε.Δ.Ε. σε συνεργασία με την Επιτροπή Επιλογής των υποψηφίων, αξιολογεί και προκρίνει σε συνεδρίαση τους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια:

 • Γενικός βαθμός πτυχίου × 2 (έως 20 μόρια)
 • Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις (Δημόσιου) Ασφαλιστικού Φορέα. Έτη εργασίας × 1 (έως 20 μόρια)
 • Συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος (έως 10 μόρια)
 • Εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας στον πρώτο κύκλο σπουδών (5 μόρια)
 • Επιπρόσθετα προσόντα (έως 15 μόρια σε όσους έχουν δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά).

 Γ’ Φάση:

Για την επιλογή των υποψηφίων στο Δ.Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται σχετική προφορική συνέντευξη (έως 30 μόρια) από επιτροπή που ορίζεται από την Ε.Δ.Ε.. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης συνεκτιμάται για την επιλογή τους στο Δ.Π.Μ.Σ.

Η προφορική συνέντευξη αποβλέπει:

 • Στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου και τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του.
 • Στην επισήμανση ειδικών προσόντων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου.
 • Στον εντοπισμό των δυσκολιών που πιθανόν να έχει ο υποψήφιος για την ανελλιπή παρακολούθηση των μαθημάτων και των λοιπών υποχρεώσεων του Δ.Π.Μ.Σ.

Τέλη φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε χίλια πεντακόσια (1.500) € ανά εξάμηνο. Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.

Δίνεται η δυνατότητα της εξόφλησης των τελών φοίτησης είτε μέσω πιστωτικής κάρτας με άτοκες δόσεις είτε τμηματικά.

 

       

Πρόγραμμα Σπουδών

Προσκλήσεις Υποβολής

Αίτηση και Έντυπα

Διδάσκοντες

 

 

 Εγγραφείτε στο newsletter

για να λαμβάνετε νέα

 

 
        Γραμματεία ΔΠΜΣ Βιοεπιχειρείν

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Βασ.Κωνσταντίνου 48

Αθήνα 11635

+30 210 7273735

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.