ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

         

Το ΔΠΜΣ Βιοεπιχειρείν

εξασφάλισε για τους

φοιτητές του συμμετοχή

στο Πρόγραμμα Νεανικής

Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Εgg(www.theegg.gr)της

EurobankCorallia.

 

ΝΕΟ Διατριβές Μεταπτυχιακής

Ειδίκευση σε Επιχειρηματικούς

φορείς

Η Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης (ΜΔ) εκπονείται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών. Αυτή μπορεί να είναι:

1. Ερευνητική σε ένα από τα εργαστήρια του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, άλλων ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων.

2. Εργασία και πρακτική άσκηση σε έναν από τους συνεργαζόμενους επιχειρηματικούς φορείς. Οι επιχειρηματικοί φορείς θα επιλέξουν οι ίδιοι, μετά από συνέντευξη των μεταπτυχιακών φοιτητών απο το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού κάθε φορέα, τους φοιτητές που θα ασκηθουν σε αυτούς.

3.  Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου με τη βοήθεια εξειδικευμένων στελεχών τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση του.