ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

         

Το ΔΠΜΣ Βιοεπιχειρείν

εξασφάλισε για τους

φοιτητές του συμμετοχή

στο Πρόγραμμα Νεανικής

Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Εgg(www.theegg.gr)της

EurobankCorallia.

 

ΝΕΟ Διατριβές Μεταπτυχιακής

Ειδίκευση σε Επιχειρηματικούς

φορείς

Έρευνα, Σχεδίαση και Υλοποίηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (ΜΚ8)

Διδάσκοντες: Ι.Ζέππος, Μ. Στεφανίτσης, Π.Χουντάλας

 

Περιεχόμενο-Σκοπός του μαθήματος

 Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στις διαδικασίες εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων συνδυάζοντας τη θεωρία και την πράξη. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου διαλέξεων του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • να συντάσσουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) με δομημένο τρόπο.
  • να συγκεντρώνουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες, σχετικές με επιχειρηματικές δραστηριότητες και δυνητικές ευκαιρίες.
  • να διενεργούν μια προκαταρκτική αξιολόγηση της βιωσιμότητας μίας νέας επιχειρηματικής ιδέας και να τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα υλοποίησής της.
  • να χαράζουν τη στρατηγική για την ανάπτυξη μίας νέας επιχείρησης και να αναπτύσσουν κατάλληλα σχέδια (marketing, λειτουργικό και οργάνωσης) για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής.
  • να χρησιμοποιούν κατάλληλα εργαλεία χρηματοοικονομικής αξιολόγησης μιας επένδυσης.
  • να χρησιμοποιούν κατάλληλες μεθόδους ανάλυσης επιχειρηματικών κινδύνων