ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

         

Το ΔΠΜΣ Βιοεπιχειρείν

εξασφάλισε για τους

φοιτητές του συμμετοχή

στο Πρόγραμμα Νεανικής

Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Εgg(www.theegg.gr)της

EurobankCorallia.

 

ΝΕΟ Διατριβές Μεταπτυχιακής

Ειδίκευση σε Επιχειρηματικούς

φορείς

Πηγές Χρηματοδότησης (ΜΚ7)

Διδάσκοντες: Δ. Κουρέτας, Β.Πλέτσα, Ι.Σαλαμούρης

 

Περιεχόμενο-Σκοπός του μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στον να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες , αρχές  και πρακτικές της χρηματοοικονομικής επιστήμης. Ειδικότερα στοχεύει στο να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης σχετικά με τον  τρόπο, σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων  ως προς τις πηγές χρηματοδότησης οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την ανάληψη επενδύσεων. Τέλος, επιδιώκει την ορθή εφαρμογή των αρχών και στην ανάπτυξη χρηματοοικονομικών πλάνων με απώτερο σκοπό την βιωσιμότητα και την κερδοφορία των επιχειρησιακών ή και επιχειρηματικών δράσεων.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να:

  • κατανοούν την αξία του χρήματος καθώς και την έννοια της επένδυσης
  • μπορούν να αναγνωρίζουν και να προσαρμόζουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες μιας επιχείρησης
  • διαμορφώνουν την κατάλληλη κεφαλαιακή δομή μιας επιχείρησης
  • αναγνωρίζουν και να δημιουργούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης
  • προβλέπουν τις ταμειακές ανάγκες της επιχείρησης