ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

         

Το ΔΠΜΣ Βιοεπιχειρείν

εξασφάλισε για τους

φοιτητές του συμμετοχή

στο Πρόγραμμα Νεανικής

Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Εgg(www.theegg.gr)της

EurobankCorallia.

 

ΝΕΟ Διατριβές Μεταπτυχιακής

Ειδίκευση σε Επιχειρηματικούς

φορείς

Νομικό Πλαίσιο για Βιοεπιχειρήσεις – Πιστοποίηση (ΜΚ4)

Διδάσκοντες: Κ. Αμπατζής, Μ.Πολέμης, Π.Χουντάλας

 

Περιεχόμενο-Σκοπός του μαθήματος

Το εν λόγω μάθημα, έχει ως αντικείμενο την επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα βιοεπιχειρηματικότητας και πιστοποποίησης. Το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος θα βοηθήσει τους φοιτητές στη διαμόρφωση και υλοποίηση σύγχρονων επιχειρηματικών πολιτικών με γνώμονα τη μεγιστοποίηση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης στο σύγχρονο περιβάλλον. Με την ένταξη της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε), η επιχειρηματική δράση αποτέλεσε για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις οικονομική αναγκαιότητα ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η μικρή επιχείρηση έπρεπε να μετατραπεί σε μικρομεσαία και μελλοντικά μεγάλη, ενώ ο Έλληνας επιχειρηματίας έπρεπε να αναθεωρήσει τις απόψεις του για το μοντέλο διοίκησης μιας επιχείρησης, έτσι ώστε να ενταχθεί, με ίσους όρους, στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του παρόντος μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για να λαμβάνει βασικές διαχειριστικές αποφάσεις στο πλαίσιο ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής μονάδας. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορεί να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας μίας επιχείρησης υπό διαφορετικές μορφές διάρθρωσης της αγοράς (μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο, κ.λ.π) και την επίδραση αυτών σε βασικές επιχειρηματικές αποφάσεις. Επίσης, ο εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει τους βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την τιμολογιακή πολιτική μιας επιχείρησης και θα εξοικειωθεί με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων για την πρόβλεψη της ευαισθησίας του επιπέδου των πωλήσεων. Επιπρόσθετα, το μάθημα καλύπτει θέματα που αφορούν στον σχεδιασμό και τη διοίκηση  της ποιότητας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς (quality management). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο στρατηγικό ρόλο και τις σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, στη βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, στη χρήση ποσοτικών μεθόδων και εφαρμογών για την προτυποποίηση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων διοίκησης της ποιότητας, καθώς επίσης και στην εισαγωγή και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εν λόγω μάθημα θα έχουν τα εφόδια που απαιτούνται για μία επιτυχή σταδιοδρομία στον κόσμο των βιοτεχνολογικών εταιρειών και της μετάφρασης της καινοτομίας σε προϊόντα και υπηρεσίες καθιστώντας τους πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό για τον βιομηχανικό τομέα.