EL | EN
                                                           
 

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

                                                       
 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/9/2020

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (μέσω e-mail στη διεύθυνση  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) ή ταχυδρομικά στην Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. Βιοεπιχειρείν, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα) μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2020:

1. Αίτηση Συμμετοχής (βρίσκεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (πρότυπη φόρμα βιογραφικού βρίσκεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.).

3. Δύο συστατικές επιστολές (μέσω e-mail στη διεύθυνση  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  απευθείας από τους συντάκτες τους)

Αιτήσεις υποψηφιοτήτων μπορούν να υποβάλλονται μέχρι πλήρωσης θέσεων ή το αργότερο μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2020. Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε τριάντα (30) άτομα. Θα υπάρξουν δύο κύκλοι επιλογής φοιτητών, ο πρώτος θα ολοκληρωθεί  στις 15 Ιουλίου 2020 ενώ ο  δεύτερος στις 21 Σεπτεμβρίου 2020. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα γίνουν ηλεκτρονικά.

Η έναρξη των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνει τον Οκτώβριο 2020.

 Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας, ύστερα από απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι εφόσον γίνουν δεκτοί είναι:

1.  Αίτηση Εγγραφής (στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Βιοεπιχειρείν).

2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ.

3.  Αναλυτική Βαθμολογία.

4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).

5.  Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

6.  Επικυρωμένη φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

7.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας. H επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

  • Tίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών.
  • Πιστοποιητικό First Certificate in English.
  • Πιστοποιητικό Toefl με βαθμολογία τουλάχιστον 500 μόρια (ή 300 με το νέο τρόπο αξιολόγησης).
  • Πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 6,5 και άνω.
  • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2).
  • Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη ΕΔΕ ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα.

8.  Δύο φωτογραφίες τ. ταυτότητας.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

2020

Ευγενία Σταμάτη: «Ανάπτυξη φυτικών εντομοαπωθητικών προιοντων με βάση αιθέρια έλαια φυτών της Οικογένειας των Αστεροειδών  (ASTERACAE) και των Χειλανθών (LAMIACEAE): Επιλογή φυτικών ειδών βάσει χημειότυπου και βιοχημική μελέτη πρόσδεσης των αιθέριων ελαίων σε επιλεγμένους χημειουποδοχείς ( OBP) κουνουπιών.»
Παρουσίαση Δ.Ε. 10.7.2020. Επιβλέπων: Σ.Ε. Ζωγράφος. Συνεργαζόμενος φορέας: Ε.Ι.Ε.

Μαρία-Ευαγγελία Λένη: «Ποιοτικός χαρακτηρισμός εκχυλισμάτων φύλλων Vitis vinifera με χρωματογραφικές μεθόδους, έρευνα αγοράς για την ανάπτυξη νέου δερμοκαλλυντικού με εκχύλισμα φύλλων αμπέλου»
Παρουσίαση Δ.Ε. 10.7.2020. Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης. Συνεργαζόμενος φορέας: Apivita

Αγγελική Κουλούση: «Αναδρομική αξιολόγηση: Η επιλογή της εταιρείας «Μύλοι Λούλη» να εισέλθει στην αγορά έτοιμων μειγμάτων αρτοποιίας με την ονομασία «Easy Bake»
Παρουσίαση Δ.Ε. 10.7.2020. Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης. Συνεργαζόμενος φορέας: Μύλλοι ΛΟΥΛΗ

Ελένη Τσόκου: «Νανοσυστήματα με θεραπευτικούς παράγοντες για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας»
Παρουσίαση Δ.Ε. 10.7.2020. Επιβλέπουσα: Θ. Καλογεροπούλου. Συνεργαζόμενος φορέας: Theracell

Χαρίκλεια Πάλλα: «Χρήση αιθέριων ελαίων ελληνικής προέλευσης σε καλλυντικά σκευάσματα: Εκτίμηση επιπτώσεων στην ποιότητα των προϊόντων, την ασφάλεια και υγεία των καταναλωτών και εναρμόνιση με τις κανονιστικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
Παρουσίαση Δ.Ε. 26.6.2020. Επιβλέπων: Σ. Ε. Ζωγράφος. Συνεργαζόμενος φορέας: QACS Lab.

 Κόκκαλη Μαρία: «Ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων στην Ελληνική φαρμακοβιομηχανία

Παρουσίαση Δ.Ε. 22.2.2020. Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας. Συνεργαζόμενος φορέας: Pharmaten S.A.

Δανέζη Αικατερίνη: «Δυναμική παρακολούθηση της αυτοφαγίας διαμεσολαβούμενης από πρωτεΐνες συνοδούς σε κυτταρικά μοντέλα α-συνουκλεινοπαθειών
Παρουσίαση Δ.Ε. 19.2.2020. Επιβλέπων: Α. Ζίφα. Συνεργαζόμενος φορέας: Pharmaten S.A.

Τράκα Ελένη: «Ανάπτυξη φαρμάκου για το σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.»
Παρουσίαση Δ.Ε. 13.2.2020. Επιβλέπων: Α. Πίντζας. Συνεργαζόμενος φορέας: Pharmaten S.A.

 2019

Φραγκή Μαριάνθη: «Παραγωγή ασταξανθίνης από μικροφύκη με χρήση μαγνητικού φωτοβιοαντιδραστήρα. Μελέτη σκοπιμότητας.»
Παρουσίαση Δ.Ε. 4.7.2019. Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης. Συνεργαζόμενος φορέας: Theracell.

Σταμάτη Ευφροσύνη: «Ανάπτυξη βιολειτουργικού τροφίμου για άτομα με μεταβολικές διαταραχές»
Παρουσίαση Δ.Ε. 4.7.2019. Επιβλέπων: Δ. Κουρέτας. Συνεργαζόμενος φορέας: ΕatWalk.

Σπανέα Ελένη: «Νανογαλακτώματα φυτικών ελαίων με ενυδατικές και εντομοαπωθητικές ιδιότητες»
Παρουσίαση Δ.Ε. 4.7.2019. Επιβλέπων: Σ. Ζωγράφος. Συνεργαζόμενος φορέας: QualiaPharma.

Καραγιάννη Μαρία: «Δημιουργία βιολειτουργικού μπισκότου για νευρολογικούς ασθενείς»
Παρουσίαση Δ.Ε. 4.7.2019. Επιβλέπων: Δ. Κουρέτας. Συνεργαζόμενος φορέας: ΕatWalk.

Ζώτου Χριστίνα: «In vitro βιολογική αποτίμηση της ενδεχόμενης αντικαρκινικής δράσης μικρών οργανικών ενώσεων: Βενζοθειαζολικά και αμιδικά παράγωγα»
Παρουσίαση Δ.Ε. 3.7.2019. Επιβλέπων: Π. Γεωργιάδης. Συνεργαζόμενος φορέας: Ε.Ι.Ε.

Πλιάτσικα Βασιλική: «Μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη φυτικού ροφήματος εμπλουτισμένου με βιταμίνη D σε επίπεδα νανοκλίμακας»
Παρουσίαση Δ.Ε. 3.7.2019. Επιβλέπουσα: Β. Παπαδημητρίου. Συνεργαζόμενος φορέας: Ε.Ι.Ε.

Ζώτου Μαριάννα: «In vitro βιολογική αποτίμηση της ενδεχόμενης αντικαρκινικής δράσης μικρών οργανικών ενώσεων: Βενζοξαζίνες».
Παρουσίαση Δ.Ε. 3.7.2019. Επιβλέπουσα: Β. Πλέτσα. Συνεργαζόμενος φορέας: Ε.Ι.Ε.

Λεονταρίτης Ευστράτιος: «Κανονιστικές διαδικασίες για την προετοιμασία φακέλου ενός γενοσήμου φαρμάκου στον Ε.Ο.Φ.»
Παρουσίαση Δ.Ε. 1.7.2019. Επιβλέπουσα: Θ Καλογεροπούλου. Συνεργαζόμενος φορέας: RAFARM S.A.

Γεωργουλάκη Μαριάνα: «Βιοδραστικά φυσικά συστατικά τροφίμων, εφαρμογές στην τεχνολογία τροφίμων και ανάλυση της εμπορικής αξιοποίησης»
Παρουσίαση Δ.Ε.: 1.7.2019. Επιβλέπουσα: Μ. Ζερβού. Συνεργαζόμενος φορέας: Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας της εταιρείας ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

Σιλιαχλή Αριστεία: «Ανάπτυξη εκχυλισμάτων από φυτά της ελληνικής χλωρίδας με δράση έναντι του ιού του απλού έρπητα 1, HSV-1, και μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη ιατροτεχνολογικού προϊόντος»
Παρουσίαση Δ.Ε.: 28.6.19, Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης, Συνεργαζόμενος φορέας: Apivita S.A.

Αρεάλη Αντωνία: «Ανοικτή Καινοτομία ως μοντέλο παραγωγής καινοτομίας στην Βιοϊατρική Βιοτεχνολογία με έμφαση στην Ανάπτυξη Βιοδεικτών»
Παρουσίαση Δ.Ε.: 5.3.19, Επιβλέπων: Α. Χατζηιωάννου, Συνεργαζόμενος φορέας: Enios

Κωσταράς Βασίλειος: «Η δράση του Bemfola σε σύγκριση με το Gonal και το μερίδιο που κατέχει στην ελληνική αγορά»
Παρουσίαση Δ.Ε.: 5.3.19, Επιβλέπων: Δ. Λεωνίδας, Συνεργαζόμενος φορέας: Π.Θ.

Σανδρή Αναστασία: «Ανάλυση της φαρμακευτικής αγοράς αντιδιαβητικών φαρμάκων»
Παρουσίαση Δ.Ε.: 5.3.19, Επιβλέπων: Δ. Λεωνίδας, Συνεργαζόμενος φορέας: Π.Θ.

Στέργιος Άγγελος: «Κατασκευή αντιφλεγμονώδους και αναλγητικού αυτοκόλλητου επιθέματος με βάση βιοδραστικές ενώσεις του φυτού Hypericum perforatum - Διερεύνηση ελληνικής αγοράς
Παρουσίαση Δ.Ε.: 1.3.19, Επιβλέπουσα: Β. Σκαμνάκη, Συνεργαζόμενος φορέας: EpigenFocus

 

2018

Δεμισλή Σωτηρία: «Συμπλήρωμα διατροφής με βάση το βιολογικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο υψηλής συγκέντρωσης πολυφαινολών και χρήση μεθόδων νανοτεχνολογίας»
Παρουσίαση Δ.Ε.: 11.10.18, Επιβλέπουσα: Β. Παπαδημητρίου, Συνεργαζόμενος φορέας: Ε.Ι.Ε.

Μαργαρίτης Ευστάθιος: «Μελέτη ανταγωνισμού στο χώρο του λογισμικού ανάλυσης βιολογικών δεδομένων μεγάλου όγκου»
Παρουσίαση Δ.Ε.: 11.10.18, Επιβλέπων: Π. Γεωργιάδης, Συνεργαζόμενος φορέας: HybridStat

Βεντούρη Όλγα: «Εφαρμογή της νανοτεχνολογίας στον τομέα των τροφίμων. Μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέου προϊόντος με βάση το μέλι
Παρουσίαση Δ.Ε.: 29.6.18, Επιβλέπουσα: Β. Παπαδημητρίου, Συνεργαζόμενος φορέας: Ε.Ι.Ε.

Μπίρμπα Ευανθία: «Εκπόνηση επιχειρηματικού πλάνου για την ανάπτυξη νέων προϊόντων από παραδοσιακές καλλιέργειες φραγκόσυκου και χαρουπιού»
Παρουσίαση Δ.Ε.: 29.6.18, Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης, Συνεργαζόμενος φορέας: TTMI Ltd

Παπαδόπουλος Νικόλαος: «Ανάπτυξη καινοτόμου προϊόντος μαργαρίνης υψηλής περιεκτικότητας σε ελαιόλαδο. Μελέτη σκοπιμότητας.»
Παρουσίαση Δ.Ε.: 29.6.18, Επιβλέπουσα: Μ. Ζερβού, Συνεργαζόμενος φορέας: TTMI Ltd

Ασυμομύτη Γεωργία: «Ανάπτυξη μεθόδων παραλαβής εκχυλισμάτων βιοδραστικών συστατικών από το φυτό Salvia triloba και προετοιμασία μελέτης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέου προϊόντος»
Παρουσίαση Δ.Ε.: 7.3.18, Επιβλέπων: Σ. Ζωγράφος, Συνεργαζόμενος φορέας: Apivita S.A.

 

2017

Γεωργουσάκης Χρήστος: «Έγκαιρη διάγνωση καρκίνου στο μηχανισμό δράσης της ασθένειας»
Παρουσίαση Δ.Ε.: 18.10.17, Επιβλέπων: Δ. Λεωνιδας, Συνεργαζόμενος φορέας: iCellate

Πρωτογεράκη Αικατερίνη: «Διαδικτυακή πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών για διαβητικούς και προδιαβητικούς ασθενείς. Επιχειρηματικό σχέδιο.»
Παρουσίαση Δ.Ε.: 18.10.17, Επιβλέπουσα: Ά.-Μ. Ψαρρά, Συνεργαζόμενος φορέας: Industry Disruptors-Game Changers

Σωτηρίου Ναταλία: «Ανάπτυξη μεθόδων παραλαβής εκχυλισμάτων βιοδραστικών συστατικών από το φυτό Vitis vinifera και προετοιμασία μελέτης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέου προϊόντος.»
Παρουσίαση Δ.Ε.: 31.5.17, Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης, Συνεργαζόμενος φορέας: Apivita S.A.

Σωτηροπούλου Σωτηρία: «Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για την προώθηση κρητικών παραδοσιακών προϊόντων μέσω πιστοποίησης της αυθεντικότητάς τους.»
Παρουσίαση Δ.Ε.: 31.5.17, Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης, Συνεργαζόμενος φορέας: TTMI Ltd

Χατζηκωνσταντίνου Ευανθία: «Δημιουργία εργαστηριακής υποδομής για τη μέτρηση μετάλλων σε πρώτες ύλες φαρμακευτικών προϊόντων. Μελέτη σκοπιμότητας.»
Παρουσίαση Δ.Ε.: 31.5.17, Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης, Συνεργαζόμενος φορέας: Elpen

Θεοχάρη Ιωάννα: «Ανάπτυξη βιοσυμβατών νανοδιασπορών για εφαρμογή στις ιχθυοκαλλιέργειες και προμελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέου προϊόντος.»
Παρουσίαση Δ.Ε.: 30.5.17, Επιβλέπουσα: Β. Παπαδημητρίου, Συνεργαζόμενος φορέας: Ε.Ι.Ε.

Κασούνη Αικατερίνη: «Αποτίμηση της αξίας προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας, για την κοινωνία και το σύστημα υγείας»
Παρουσίαση Δ.Ε.: 3.3.17, Επιβλέπων: Ν. Μπαλατσός, Συνεργαζόμενος φορέας: Pfizer Hellas

 

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ καινοτομεί, πλαισιώνοντας την εκπαίδευση σε επιχειρηματικές εφαρμογές στη βιοτεχνολογία και τη διαχείριση διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης επιχειρηματικών μονάδων, με ένα πρόγραμμα εντατικής εξατομικευμένης πρακτικής κατάρτισης που περιλαμβάνει:

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

H εντατική κατάρτιση (bootcamp 2 εβδομάδων) έχει ανατεθεί στην επιχείρηση Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε., η οποία έχει μακρά εμπειρία, ειδίκευση και διακρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην επαγγελματική και επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτιση και στη διαχείριση καινοτόμων ευρωπαϊκών έργων. 

a

 

       

Πρόγραμμα Σπουδών

Προσκλήσεις Υποβολής

Αίτηση και Έντυπα

Διδάσκοντες

 

 

 Εγγραφείτε στο newsletter

για να λαμβάνετε νέα

 

 
        Γραμματεία ΔΠΜΣ Βιοεπιχειρείν

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Βασ.Κωνσταντίνου 48

Αθήνα 11635

+30 210 7273735

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.