ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

         

Το ΔΠΜΣ Βιοεπιχειρείν

εξασφάλισε για τους

φοιτητές του συμμετοχή

στο Πρόγραμμα Νεανικής

Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Εgg(www.theegg.gr)της

EurobankCorallia.

 

ΝΕΟ Διατριβές Μεταπτυχιακής

Ειδίκευση σε Επιχειρηματικούς

φορείς

Η χρονική διάρκεια του Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί στην απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά  εξάμηνα.Τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά  εξάμηνα αφορούν την ολοκλήρωση των μαθημάτων και το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση (κυρίως στους συνεργαζόμενους επιχειρηματικούς φορείς), συγγραφή και παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.Η επίβλεψη κάθε ΜΦ πραγματοποιείται από Σύμβουλο Καθηγητή (Tutor), ο οποίος παρακολουθεί τη γενική πορεία προόδου του καθ'όλη τη διάρκεια σπουδών και τον βοηθά στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προβλημάτων που τυχόν προκύψουν.

 

 

Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΜΚ1 ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 8
ΜΚ2 ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 8
ΜΚ3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 7
ΜΚ7 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 7
  Β' ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΜΚ4 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 7
ΜΚ5 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 8
ΜΚ6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 8
ΜΚ8 ΕΡΕΥΝΑ,ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 7
  Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΜΚ9 ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔ) 30